Wij zijn klaar voor de nieuwe Arbowet en AVG

By admin|april 24, 2018|Laatste nieuws|

Windst in Bedrijf is klaar voor de nieuwe Arbowet en de nieuwe privacywet (AVG)

Per 1 juli 2017 zijn er een aantal zaken gewijzigd voor wat betreft de Arbowet. Hier hebben wij u eerder over geïnformeerd De reden dat de Arbowet is veranderd, is om medewerkers en werkgevers meer te betrekken bij het arbobeleid. De komende jaren zal de aandacht voor preventie in bedrijven bevorderd moeten worden én de samenwerking tussen de reguliere zorg en de bedrijfsgezondheidszorg moeten verbeteren.

U als werkgever en Windst in bedrijf als dienstverlener hadden de tijd tot uiterlijk 1 juli 2018 om een nieuw basiscontract op te maken. Eind mei/begin juni kunt u van ons het nieuwe contract verwachten. Daarmee voldoet u aan alle gestelde eisen in dit kader. Ook ontvangt u op hetzelfde moment informatie en een verwerkingsovereenkomst in het kader van de nieuwe privacywet (AVG)

Wat houdt de nieuwe privacywet in?

Vanaf 25 mei 2018 geldt er één centrale privacywet voor de verwerking van persoonsgegevens in de EU: De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is een aanscherping van de Wet bescherming persoonsgegevens die op 25 mei 2018 komt te vervallen. De AVG heeft grote impact voor alle organisaties.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. U kunt hierbij denken aan iemands naam, adres en woonplaats. Maar ook telefoonnummers en een IP-adres zijn persoonsgegevens. Gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst of gezondheid én BSN worden ook wel bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze zijn door de wetgever extra beschermd. Verwerking van deze gegevens is – behoudens uitzonderingen – niet toegestaan.

Wat is verwerking van persoonsgegevens?
Verwerking van persoonsgegevens is een ruim begrip. Hieronder valt iedere bewerking of een geheel van bewerkingen, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedures, zoals verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op een andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Hoe mogen persoonsgegevens wel verwerkt worden?
Vanaf 25 mei 2018 wordt de verwerking van persoonsgegevens dus aan banden gelegd. Dit betekent niet dat er niets meer met de gegevens van bijvoorbeeld klanten of werknemers mag of kan. In de basis mogen persoonsgegevens worden verwerkt met toestemming van de gebruiker, bij vitale belangen, bij wettelijke verplichting, bij een overeenkomst, als dit voor het algemeen belang dient en bij gerechtvaardigd belan.

Welke gevolgen heeft de AVG voor U en Windst in Bedrijf ?
Vanaf 28 mei 2018 wordt van iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt, verwacht dat zij met documenten kan aantonen dat zij de juiste organisatorische en technische maatregelen hebben genomen om aan de AVG te voldoen. In de praktijk betekent dit dat wij onze gegevensverwerkingen in kaart moeten brengen en moeten bijhouden in een gegevensverwerkingsregister.

Het beheer van de database van werknemers die niet ziek zijn zal niet langer zichtbaar zijn voor Windst in Bedrijf. Wij zien straks alleen nog gegevens nadat u als werkgever een ziekmelding heeft gedaan. Daarnaast komt Windst in Bedrijf met een richtlijn van uitwisseling van gegevens buiten Absentiemanager om. Ook zal het straks niet meer mogelijk zijn in Absentiemanager medische termen in te voeren.

Meer informatie volgt binnenkort

Bij overtreding van de AVG kan de Autoriteit Persoonsgegevens sancties opleggen, waaronder een boete die kan oplopen tot 4% van de bedrijfsomzet (met een maximum van 20 miljoen euro). Het is daarom ook voor u aan te bevelen om u voor te bereiden op de AVG.

Windst in Bedrijf is er klaar voor!

Share this Post: